Bege­mot Per­so­nal GmbH
Deutsch­herr­nufer 42
60594 Frank­furt am Main

Tel: +49 (069) 20732913

Mobil: +49 (0178) 7136419
Email: info@​begemot-​personal.​de

Ver­tre­tungs­be­rech­tigte Geschäfts­füh­re­rin: Lisa Marie Nonn­wei­ler

Amts­ge­richt Frank­furt HRB 112487; Ust-​​Id.: DE319739642

Foto­gra­fien von Foto​lia​.com:
© Dora­Zett, Serr­No­vik, Ser­giy Nyan­lev, Tatyana Gladskih